Положення про Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський рибоохоронний патруль)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.07.2016 № 229
(у редакції наказу Державного агентства рибного господарства України від 27.11.2019 № 504 із змінами, внесеними згідно із наказом Державного агентства рибного господарства України від 13.05.2020 № 156)

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління Державного агентства рибного господарства
у Івано-Франківській області

1. Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський рибоохоронний патруль) є територіальним органом Державного агентства рибного господарства України, діє у складі Держрибагентства як відокремлений структурний підрозділ і йому підпорядковується.

Повноваження Івано-Франківського рибоохоронного патруля поширюються на Івано-Франківську область, територію та акваторію водного об'єкта в межах районів діяльності, визначених Держрибагентством (далі - район діяльності).

2. Івано-Франківський рибоохоронний патруль у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами та дорученнями Державного агентства рибного господарства України (Держрибагентства), актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Івано-Франківського рибоохоронного патруля є реалізація повноважень Держрибагентства у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в районі діяльності.

4. Івано-Франківський рибоохоронний патруль є правоохоронним органом (орган рибоохорони), який для виконання його повноважень держава забезпечує транспортними засобами, приладами спостереження, зброєю, спеціальними засобами, відео- і фототехнікою, спецодягом тощо.

5. Івано-Франківський рибоохоронний патруль в районі діяльності та відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Видає, переоформляє та анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) відповідно до законодавства.

5.2. Видає та скасовує передбачені законодавством документи на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів.

5.3. Забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.

5.4. Забезпечує організацію роботи з штучного розведення, вирощування водних біоресурсів, їх використання у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

5.5. Здійснює державний контроль за технічним станом рибозахисних споруд, проведенням рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем.

5.6. Здійснює контроль за дотриманням використання лімітів (частки лімітів) та прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів.

5.7. Надає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль за рівневим режимом роботи рибогосподарських водних об'єктів.

5.8. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.

5.9. Проводить у межах своїх повноважень моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків рибної продукції.

5.10. Готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до повноважень Держрибагентства.

5.11. Проводить роз'яснювальну роботу з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

5.12. Складає і надає за належністю інформацію та звітність за результатами діяльності.

5.13. Здійснює передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.

5.14. Здійснює збір й узагальнює подання суб'єктами аквакультури звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, контролює діяльність суб'єктів аквакультури під час розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів.

5.15. Забезпечує належне опрацювання поданих користувачами документів щодо здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах.

5.16. Вживає заходи щодо виконання умов погоджень, наданих для видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об'єктах).

5.17. Бере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних цільових програм, що стосуються розвитку рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

5.18. Утворює та бере участь в роботі комісій із вжиття заходів щодо попередження виникнення та ліквідації ситуацій, які спричиняють або можуть спричинити погіршення умов існування або масову загибель водних біоресурсів.

5.19. За дорученням Голови Держрибагентства виконує інші завдання, визначені законодавством.

6. Івано-Франківський рибоохоронний патруль з метою організації своєї діяльності:

6.1. Здійснює добір кадрів, веде звітно-облікову документацію з кадрових питань, організовує роботу 3 підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

6.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

6.3. Веде планово-фінансову роботу у Івано-Франківському рибоохоронному патрулі, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

6.4. Розглядає звернення громадян, що належать до компетенції Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

6.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

6.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у Івано-Франківському рибоохоронному патрулі.

6.9. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль завдань, в межах законодавства.

7. Івано-Франківський рибоохоронний патруль має право:

7.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

7.2. Одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль завдань.

7.3. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

7.4. Подавати позови про відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами господарювання та громадянами внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

7.5. Ініціювати в установленому законом порядку тимчасове зупинення діяльності суб'єктів рибного господарства, під час проведення якої порушуються вимоги законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

7.6. Визначати в установленому порядку строки та місця заборони добування (вилову) водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечувати контроль за їх дотриманням.

7.7. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність.

7.8. Використовувати за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України спеціальні транспортні засоби, які мають графічні забарвлення, написи та емблему.

7.9. Залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони.

7.10. В межах компетенції погоджувати режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та забезпечувати державний нагляд (контроль) за їх дотриманням.

8. Посадові особи Івано-Франківського рибоохоронного патруля здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та мають такі повноваження:

8.1. Здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.

8.2. Давати обов'язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.3. Перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добуто} продукції та інших предметів.

8.4. Безперешкодно користуватися під час виконання службових обов'язків послугами попутного водного і сухопутного транспорту та засобами зв'язку, що належать користувачам водних біоресурсів усіх форм власності.

8.5. Безоплатно одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземців та осіб без громадянства статистичні, інші довідкові та інформаційні матеріали, пояснення, необхідні для визначення стану охорони, відтворення і використання водних біоресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення довкілля.

8.6. У разі неможливості встановлення особи правопорушника на місці вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органів чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

8.7. Вилучати в осіб, які порушують законодавство у галузі охорони використання та відтворення водних біоресурсів, знаряддя добування водних біоресурсів, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні біоресурси, а також відповідні документи на них.

8.8. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби з метою запобігання і виявлення порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.9. Викликати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для надання усних або письмових, пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.10. Безперешкодний доступ до території (у тому числі об'єктів природно-заповідного фонду) і приміщень підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку водних біоресурсів, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.11. Визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та/або методиками.

8.12. Складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.13. Вилучати знаряддя добування (вилову) водних біоресурсів, транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також незаконно добуті водні біоресурси у разі неможливості встановлення власника зазначеного майна.

8.14. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність.

8.15. Здійснювати перевірку знарядь добування, контролювати їх кількість, перевіряти відповідність до вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.16. Інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Під час виконання службових обов'язків посадові особи Івано-Франківського рибоохоронного патруля мають право на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння і застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до закону.

10. Держава гарантує посадовим особам Івано-Франківського рибоохоронного патруля та членам їхніх сімей захист честі, гідності, здоров'я та майна від злочинних посягань та інших протиправних дій.

11. Івано-Франківський рибоохоронний патруль здійснює свої повноваження безпосередньо.

12. Івано-Франківський рибоохоронний патруль під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які координують діяльність Івано-Франківського рибоохоронного патруля і сприяють йому у виконанні покладених на нього завдань.

13. Івано-Франківський рибоохоронний патруль у межах своїх повноважень видає акти організаційно-розпорядчого характеру.

13.1. Акти Івано-Франківського рибоохоронного патруля, що не відповідають вимогам законодавства, скасовуються Головою Держрибагентства повністю чи в окремій частині, в тому числі за дорученням Міністра енергетики та захисту довкілля України, а також Міністром енергетики та захисту довкілля України у разі відмови Голови Держрибагентства скасувати такий акт.

14. Івано-Франківський рибоохоронний патруль очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держрибагентства відповідно до законодавства.

Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля діє на підставі виданої Держрибагентством довіреності.

Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля має одного заступника - заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль", який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держрибагентства відповідно до законодавства.

У разі відсутності начальника Івано-Франківського рибоохоронного патруля його обов'язки на підставі виданої Держрибагентством довіреності виконує заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль".

15. Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля:

15.1. Очолює Івано-Франківський рибоохоронний патруль, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його роботи.

15.2. Організовує та забезпечує виконання наказів Держрибагентства та доручень Голови Держрибагентства.

15.3. Вносить пропозиції Голові Держрибагентства щодо пріоритетів роботи Івано-Франківського рибоохоронного патруля і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.4. Звітує перед Головою Держрибагентства про виконання покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль завдань та планів роботи.

15.5. Підписує накази Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.6. Здійснює добір кадрів до Івано-Франківського рибоохоронного патруля відповідно до законодавства про працю та про державну службу.

15.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.8. Затверджує посадові інструкції державних службовців і працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.9. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Івано-Франківського рибоохоронного патруля, державних службовців та інших працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля. Присвоює ранги державним службовцям відповідно до законодавства про державну службу, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля (крім заступника).

15.11. Порушує перед Головою Держрибагентства питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника.

15.12. Забезпечує дотримання працівниками Івано-Франківського рибоохоронного патруля вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання корупції, вживає заходи щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

15.13. Дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками Івано-Франківського рибоохоронного патруля доручення.

15.14. Забезпечує та несе персональну відповідальність за додержання вимог законодавства щодо утримання, використання та збереження державного майна.

15.15. Скликає і проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

15.16. Організовує та забезпечує регулярне, якісне, актуальне і достовірне інформаційне наповнення офіційного вебсайту Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.17. Видає довіреності на право представлення інтересів Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.18. Забезпечує здійснення заходів щодо закупівель товарів, робіт і послуг, в тому числі визначає уповноважену особу, утворює тендерний комітет відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель.

15.19. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

16. Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань, що належать до повноважень місцевих державних адміністрацій.

17. Структура та штатний розпис Івано-Франківського рибоохоронного патруля визначаються згідно з структурою та штатним розписом Держрибагентства, які затверджуються і вводяться в дію наказом Голови Держрибагентства.

18. Івано-Франківський рибоохоронний патруль утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

19. Івано-Франківський рибоохоронний патруль має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати власні логотипи та емблему, бланки та штампи.

Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області

Адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 221

тел.:+38 (0342) 78-64-95 , тел/факс:+38 (0342) 78-62-82

E-mail: i-fr.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t